Itsko Garkavy

M, b. 1821, d. 1848
Father*Shlioma Garkavy b. 1801
Mother*Lipka Garkavy
     Itsko Garkavy was born in 1821. He was the son of Shlioma Garkavy and Lipka Garkavy. Itsko Garkavy died in 1848.
     He appeared on the census of April 1834 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; appeared in 1834 Revision List as Itsko GARKAVY, age 13. He appeared on the census of October 1850 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; death in 1848 recorded in 1850 Revision List as Itsko GARKAVY.