Yevna Shliomovich Garkavy

M, b. 1839
Father*Shlioma Garkavy b. 1801
Mother*Lipka Garkavy
     Yevna Shliomovich Garkavy married Yenta-Khaia Garkavy. Yevna Shliomovich Garkavy was born in 1839; per 1874 revision list, Novogrudok. He was the son of Shlioma Garkavy and Lipka Garkavy.
     Yevna Shliomovich Garkavy appeared on the census of 29 September 1874 at Novogrudok; revision list, 333/9/841 p. 110; as Yevna Shliomovich GARKAVY, age 35.

Family: Yenta-Khaia Garkavy b. 1841