Feiga Rachel Blizniak

F
     Feiga Rachel Blizniak married Yaacov Blizniak, son of Yeshayah Blizniak and Toybe Blizniak.

Family: Yaacov Blizniak b. 1789, d. 1852