Sarah Feyge Levin Aronovski

F
Mother*Khana Garkavy b. c 1803
     Sarah Feyge Levin Aronovski was the daughter of Khana Garkavy.