Beylia Garkavy

F
     Beylia Garkavy married Binyamin Garkavy, son of Gershon Garkavy and Sarah Leybovna Zalkind.

Family: Binyamin Garkavy b. 1844