Zisel Garkavy

M, b. 1854
Father*Itsko Garkavy b. 1814
Mother*Shakhel Garkavy
     Zisel Garkavy was born in 1851; per 1874 revision list. He was born in 1854; per 1858 Revision List; per A. SHAPIRO. He was the son of Itsko Garkavy and Shakhel Garkavy.
     Zisel Garkavy appeared on the census of 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk. He appeared on the census of 14 October 1874 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk; revision list, 333/9/841 p 221; as Zisel Yitskovich GARKAVY, age 23; with sister Malka GARKAVY, age 9.