Shakhel Garkavy

F
     Shakhel Garkavy married Itsko Garkavy, son of Leyba Garkavy.
     Shakhel Garkavy appeared on the census of 1858 at Novogrudok, Novogrudok, Minsk.

Family: Itsko Garkavy b. 1814