Lejb Henoch Fiszbin

M
     Lejb Henoch Fiszbin married Sura Dwejra Lewton, daughter of Herszk Lewton, in 1844 at Zareby Koscielne, Lomza, Poland.