Rachel Buniewicka

F
     Rachel Buniewicka married Wulf Buniewicki, son of Menashe Buniewicki and Golda Buniewicki.

Family: Wulf Buniewicki b. 1840